Kontakt
Galeria
Lokalizacja
Osiedle
Standard
DOMY
O nas
Home
Noty prawne
Regulamin, polityka prywatności, obowiązek informacyjnyREGULAMIN SERWISU "www.dachowa-domy.pl"


§1. Używane terminy


1. administrator - "ST HOME" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Marcin 11A/17, 61-803 Poznań
2. serwis - niniejsza witryna internetowa, prowadzona przez administratora i udostępniona użytkownikom,
3. użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z serwisu.

§2. Zasady korzystania z serwisu


1. Administrator jest właścicielem praw autorskich do treści zamieszczonych w serwisie, z wyjątkiem komentarzy zamieszczonych przez użytkowników. Treści dostępne w serwisie podlegają ochronie a ich kopiowanie, modyfikacja i/lub udostępniane w całości lub w części wymagają uprzedniej pisemnej zgody administratora
2. Informacje zamieszczone w serwisie służą prezentacji oferty produktów i usług administratora i nie stanowią oferty handlowej.
3. Wysyłając formularz kontaktowy z serwisu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora jego danych osobowych w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem i oferowania mu produktów i usług.
4. Dodawanie przez użytkownika komentarzy, możliwe jest po dokonaniu rejestracji w serwisie. Dane osobowe użytkownika uzyskane w trakcie rejestracji przetwarzane są przez administratora wyłącznie w celu obsługi systemu komentarzy, przede wszystkim do prezentacji podpisu użytkownika.
5. Do prawidłowego korzystania z serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa z włączoną obsługa plików cookies, oraz połączenie internetowe.
6. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z:
a. obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - zwanym powszechnie jako "RODO",
b. POLITYKĄ PRYWATNOŚCI wraz z jej uzupełnieniem: ZASADAMI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ST HOME oraz WYPEŁNIENIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO PRZEZ ST HOME dostępnymi na stronie www.dachowa-domy.pl

§3. Zasady dodawania komentarzy w serwisie


1. Komentarze mogą być dodawane przez każdego użytkownika serwisu.
2. Zabronione jest umieszczanie w komentarzach treści sprzecznych z prawem, w tym naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych w serwisie przez użytkowników
4. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania (bez powiadomienia autora) komentarzy:
- w sposób bezpośredni naruszających przepisy polskiego prawa;
- zawierających wulgaryzmy;
- obrażających czytelników, komentujących lub inne osoby; lub jakakolwiek grupę społeczną, wyznaniową, etniczną;
- będących spamem (wielokrotnie powtarzaną tą samą lub podobną treścią);
- pozbawionych logicznej treści;
- w których nadużywana jest pisownia wielkimi literami (z włączonym Caps Lockiem);
- naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne, prezentujących treści społecznie szkodliwe;
- umieszczonych przez użytkowników materiałów stanowiących własność i chronione prawem dobra osób trzecich;
- stanowiące treści reklamowe i/lub promocyjne.

§4. Postanowienia końcowe


1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące powstać wskutek korzystania z informacji zamieszczonych w serwisie
2. W przypadku potrzeby wyjaśnienia dodatkowych kwestii dotyczących korzystania z serwisu, użytkownik może kontaktować się z administratorem pod adresem: rodo@dachowa-domy.pl .

Niniejszy dokument (REGULAMIN SERWISU "www.dachowa-domy.pl") we wskazanej wyżej wersji obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.POLITYKA PRYWATNOŚCI ST HOME


§1. Zagadnienia wstępne


1. Kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem są dla nas istotnym elementem prowadzonej działalności. Wprowadzone przez nas procedury dotyczące zapewnienia jakości i ochrony danych, spełniają najwyższe standardy, a także zapewniają zdolność do dostarczania usług zgodnych z przepisami prawa i wymaganiami Klienta.
2. Wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak i wymaganiami Klienta. Nasza Polityka Prywatności opiera się w szczególności na następujących przepisach:
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) - zwane inaczej "RODO", - ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)
- ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
3. Naszą politykę prywatności określają cztery filary:
- Przetwarzanie danych osobowych Klienta.
- Zabezpieczenie usługi hasłem. - Polityka plików "cookies".
- Zachowanie poufności.

§2. Przetwarzanie danych osobowych klienta


Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informujemy, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka "ST HOME" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: 61-803 Poznań, ul. św. Marcin 11A/17, REGON: 368220771, NIP: 7831764181), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694120 (zwana dalej: ST HOME).
2. ST HOME przetwarza dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym oraz w Panelu Klienta. Zakres tych danych warunkuje rodzaj usługi, którą zamawiasz lub z której korzystasz. Podstawowy zakres tych danych to: imię i nazwisko lub firma, NIP w przypadku firm, adres
zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon), imię i nazwisko lub firma osoby wskazanej przez Ciebie jako osoba uprawniona do reprezentacji Ciebie w sprawach dotyczących Twoich usług a także jej adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, telefon).
3. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z ST HOME umowy o świadczenie usług oferowanych przez ST HOME, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez ST HOME działań na Twoje żądanie, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez ST HOME ciążącego na ST HOME obowiązku prawnego oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ST HOME (wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych) - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
4. ST HOME jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami ST HOME) oraz Rejestrom Nazw Domen, Jednostkom Certyfikującym (w przypadku świadczenia odpowiednich usług przez ST HOME) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z ST HOME umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom ST HOME na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy ST HOME a Podwykonawcami ST HOME. Przekazanie Twoich danych osobowych Rejestrom Nazw Domen następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Rejestrem Nazw Domen umowy o rejestrację Nazwy Domeny. Przekazanie Twoich danych osobowych Jednostkom Certyfikującym następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Jednostką Certyfikującą umowy o rejestrację certyfikatu SSL. Ponadto ST HOME jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
5. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi na Twoją rzecz, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi
będzie wymagała udziału Podwykonawców ST HOME posiadających siedziby poza obszarem Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z ST HOME umowy o świadczenie usług oferowanych przez ST HOME, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z ST HOME umowy o świadczenie usług oferowanych przez ST HOME (maksymalnie 10 lat). Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) oraz li. f) RODO brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych w zależności od okoliczności, może spowodować odmowę zawarcia z Tobą umowy o świadczenie usług oferowanych przez ST HOME lub stanowić przeszkodę lub utrudnienie w zawarciu lub wykonaniu umowy o świadczenie usług oferowanych przez ST HOME. W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa wyrażenia przez Ciebie zgody w celach marketingowych lub cofnięcie tej zgody uniemożliwi ST HOME informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.
10. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.
11. Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje także witrynę www.mergesoft.pl oraz wszystkie strony należące do spółki ST HOME. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP/HTTPS kierowane do naszych serwerów. Oznacza to, że znane są nam:
- adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów,
- czas nadejścia zapytania,
- czas wysłania odpowiedzi,
- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS,
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku, gdy przejście do stron Beyond.pl nastąpiło przez odnośnik,
- informacje o przeglądarce użytkownika,
- informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony www.dachowa-domy.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

§3. Zabezpieczenie usługi hasłem


1. Każda usługa uruchamiana na serwerach należących do ST HOME zabezpieczana jest hasłem dostępu.
2. Hasło to musi spełniać wymagania co do ilości znaków w tym liter, liczb, znaków specjalnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. W ten sposób dostęp do konta czy domeny możliwy jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji.
3. Za pośrednictwem udostępnionych w Panelu Administracyjnym mechanizmów możesz w dowolnym momencie dokonać zmiany hasła.
4. Jeśli zapomniałeś hasła, na stronie www.dachowa-domy.pl dostępna jest funkcjonalność pozwalająca nadać Tobie nowe hasło.

§4. Polityka plików "cookies"


1. "Cookies" to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji.
Pliki "Cookies" zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.
2. "Cookies" używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości Witryny, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
3. Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. "Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku "cookies" - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia. "Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.
4. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików "cookies" może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku aplikacji udostępnianych przez ST HOME akceptacja "cookies" jest wymagana w celu prawidłowego korzystania z udostępnianych aplikacji.

§5. Zachowanie poufności


1. Wszystkie dane o Klientach uzyskane za pośrednictwem strony www.dachowa-domy.pl są przechowywane i przetwarzane przez nas w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
3. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
4. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

§6. Zagadnienia końcowe


1. Małoletni - strona www.dachowa-domy.pl przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, nie mogą korzystać ze strony www.dachowa-domy.pl. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani innym użytkownikom danych osobowych za pośrednictwem strony www.dachowa-domy.pl Jeśli dowiesz się, że Twoje nieletnie dziecko przekazało nam dane osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami.
2. Uzupełnieniem niniejszej Polityki Prywatności są dokumenty obowiązujące w ST HOME tj.: "ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ST HOME" oraz "WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO PRZEZ ST HOME" dostępne na stronie www.dachowa-domy.pl .
3. Zmiana i aktualizacja Polityki Prywatności - zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności oraz wszystkich dokumentów stanowiących jego uzupełnienie. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie Klientów na stronie www.dachowa-domy.pl . Jeśli nadal korzystasz z usług ST HOME i/lub strony internetowej www.dachowa-domy.pl po wprowadzeniu zmian, oznacza to, że akceptujesz całą mienioną Politykę Prywatności.

Niniejszy dokument ("POLITYKA PRYWATNOŚCI ST HOME") obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO PRZEZ ST HOME


W wykonaniu obowiązku informacyjnego, określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej "RODO", mając na uwadze fakt Pani/Pana dotychczasowego współdziałania ze spółką "ST HOME" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz fakt zgromadzenia w jego toku Pani/Pana danych osobowych, a nadto szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, aby wiedział(a) Pan(i), kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, przedstawiamy poniżej informacje, które pomogą Pani/Panu powyższe okoliczności ustalić i bliżej wyjaśnić.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka "ST HOME" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: 61-803 Poznań, ul. św. Marcin 11A/17, REGON: 368220771, NIP: 7831764181), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694120, zwana dalej: "Administratorem Danych". Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem Danych w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby, a dodatkowo pisząc na adres e-mail: rodo@dachowa-domy.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 61 10 10 441.
2. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi realizacja umów, zawartych pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych (dalej jako Umowy), dla zawarcia i wykonania których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jak również podstawę tę stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w postaci zawierania i wykonywania przez Administratora Danych umów ze swoimi kontrahentami, prowadzenia korespondencji handlowej, prowadzenie bezpośrednich działań marketingowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
- zawarcie i wykonywanie Umów, zawartych pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych,
- prowadzenie z Panią/Panem korespondencji handlowej,
- prawidłowa realizacja przez Administratora Danych umów z jego kontrahentem, będącym jednocześnie Pani/Pana pracodawcą,
- dochodzenie roszczeń na gruncie przepisów prawa cywilnego, o ile takie się pojawią,
- dla celów podatkowych (w razie takiej konieczności).
4. Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą: dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miejsce prowadzenia działalności/miejsce zatrudnienia), dane wymagane do wystawienia faktury, dane bankowe (numer rachunku bankowego, nazwa banku), dane dotyczące historii współpracy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres istnienia stosunków handlowych pomiędzy Pani/Pana pracodawcą będącym jednocześnie kontrahentem Administratora Danych bądź Panią/Panem a Administratorem Danych, a po ich zakończeniu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
6. Administrator Danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym Administrator Danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem Danych umów powierzenia przetwarzania, w tym firmom transportowym, dostarczającym przesyłki kurierskie, firmom informatycznym, jak również innym firmom współpracującym z Administratorem Danych, Urzędowi Skarbowemu, bankom.
7. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (tj. w przypadkach określonych w przepisach RODO ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe).
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora Danych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych, narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych, w szczególności do realizacji zawartych przez Administratora Danych z Panią/Panem Umów lub Pani/Pana
dane osobowe Administrator Danych otrzymał od swojego kontrahenta, będącego jednocześnie Pani/Pana pracodawcą, dla celów związanych z realizacją zawartych umów oraz istniejących stosunków handlowych pomiędzy kontrahentem będącym jednocześnie Pani/Pana pracodawcą, a Administratorem Danych.
11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator Danych nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (tj. Administrator Danych nie będzie przetwarzał Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, polegający na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych do oceny przy podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych).
12. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w "POLITYCE PRYWATNOŚCI ST HOME" oraz "ZASADACH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ST HOME", dostępnych na stronie www.dachowa-domy.pl .

Niniejszy dokument ("WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO PRZEZ ST HOME") obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ST HOME


A. POJĘCIA PODSTAWOWE


Użyte w poniżej pojęcia oznaczają:
- Dane osobowe - wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio.
- Przetwarzanie danych - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany (zbieranie, utrwalanie, przesyłanie, archiwizowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie, etc.).
- Administrator - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który:
a. przetwarza dane osobowe dla własnych potrzeb,
b. samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
- Podmiot przetwarzający - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który:
a. przetwarza dane osobowe dla potrzeb administratora danych, na jego zlecenie,
b. nie decyduje o celach i sposobach przetwarzania.

B. PRAWO


Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) jest dokumentem określającym ramy prawne przetwarzania danych osobowych w Europie, który wszedł w życie dnia 25 maja 2018 r. RODO jest dokumentem stosowanym bezpośrednio w Polsce i innych krajach członkowskich UE.

C. FUNKCJE JAKIE NA GRUNCIE RODO PEŁNI ST HOME


Spółka "ST HOME" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: 61-803 Poznań, ul. św. Marcin 11A/17, REGON: 368220771, NIP: 7831764181), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694120, (w niniejszym dokumencie: ST HOME lub www.dachowa-domy.pl) jako centrum danych ma obowiązek zastosować się do właściwych wymagań RODO, które są różne w zależności od tego czy występuje jako podmiot przetwarzający czy też jako administrator danych.

1) www.dachowa-domy.pl jako podmiot przetwarzający


www.dachowa-domy.pl występuje w charakterze podmiotu przetwarzającego, kiedy przetwarza dane osobowe w imieniu i z upoważnienia administratora. To typowy przypadek, kiedy korzystasz z naszych usług i przechowujesz dane osobowe w www.dachowa-domy.pl. Jako podmiot przetwarzający dane (tzw. procesor) www.dachowa-domy.pl gwarantuje zachowanie poufności przez osoby upoważnione do przetwarzania danych klienta oraz stale podnosi poziom bezpieczeństwa wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych.

Jako podmiot przetwarzający www.dachowa-domy.pl zobowiązuje się do:
- przetwarzania danych wyłącznie do celów związanych z właściwą realizacją usług,
- nieprzekazywania Twoich danych poza obszar UE ani poza terytorium krajów uznanych przez Komisję Europejską za kraje gwarantujące wystarczający poziom ochrony danych: wszystkie Twoje dane są przechowywane w Polsce,
- stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dostosowanych do rodzaju usługi oraz Twoich potrzeb w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
- powiadamiania Ciebie w jak najszybszym terminie o przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych,
- udzielania Tobie wsparcia w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z RODO poprzez dostarczenie niezbędnych informacji.

Twoje dane w ramach usług www.dachowa-domy.pl pozostają Twoją własnością.

Zarządzamy środowiskiem, w którym znajdują się Twoje dane.

Nie mamy do nich dostępu i nie będziemy ich używać, z wyjątkiem przypadków gdy - za twoim przyzwoleniem okaże się to niezbędne - do zapewnienia Tobie usług z zakresu Administracji IT.

Nie będziemy odsprzedawać ani wykorzystywać Twoich danych do własnych celów, takich jak np. eksploracja danych (ang. data mining), tworzenie profilów klientów czy marketing bezpośredni.


2) www.dachowa-domy.pl jako administrator danych


www.dachowa-domy.pl występuje w charakterze administratora danych w przypadku, gdy ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Jeśli łączy Cię z nami umowa o świadczenie usług, stajemy się administratorem danych osobowych, za pomocą których możemy świadczyć usługi na rzecz Twojej firmy. Mamy dostęp do danych, które sam nam wskażesz w formularzu kontaktowym do umowy. Pamiętaj, aby aktualizować swoje dane, dzięki czemu będziemy mogli się z Tobą szybko skontaktować w przypadku takiej potrzeby.

Dodatkowo jako administrator danych osobowych dbamy o bezpieczeństwo tych danych, w stosunku do których decydujemy o celach i środkach przetwarzania.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?


W www.dachowa-domy.pl korzystamy z danych osobowych w celu:
- przetworzenia Twoich zgłoszeń i zapewnienia wsparcia technicznego dla usługi. W tym przypadku dostęp do danych, którymi dysponujemy jest ściśle ograniczony i odbywa się zgodnie z wewnętrznymi procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo danych osobowych,
- wystawiania faktur, zarządzania windykacją należności,
- zarządzanie procesami handlowymi,
- wywiązania się z obowiązku prawnego w odpowiedzi na wnioski organów sądowych i/lub administracyjnych.

D. TWOJE PRAWA W STOSUNKU DO TWOICH DANYCH


Masz prawo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania przez www.dachowa-domy.pl Twoich danych oraz ich kopię. Masz także prawo zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych. W każdym momencie możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda.

Jeżeli coś Cię zaniepokoi, istnieje możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy kierować na wskazany wyżej adres jego siedziby, a dodatkowo pisząc na adres e-mail: rodo@sthome.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 61 10 10 441.

Pozostałe Informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników - w tym odwiedzających stronę internetową www.dachowa-domy.pl - można uzyskać w naszej Polityce Prywatności.

E. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ST HOME


Korzystając z naszych usług możesz liczyć na zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa infrastruktury, na której są przechowywane Twoje dane. W www.dachowa-domy.pl wdrażamy środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony i poufności przetwarzanych danych osobowych. W ten sposób zapobiegamy ich zniekształceniu i uszkodzeniu oraz uniemożliwiamy nieupoważnionym osobom trzecim dostęp do tych danych.

Pamiętaj jednak o rozróżnieniu między bezpieczeństwem danych przechowywanych przez Ciebie a bezpieczeństwem infrastruktury, na której są one przechowywane. Jako jedyny właściciel należących do Ciebie danych jesteś odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa swoich systemów IT oraz systemów aplikacji.

www.dachowa-domy.pl zapewnia pełne bezpieczeństwo infrastruktury i narzędzia umożliwiające bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie danych:
1) Bezpieczeństwo infrastruktury - gwarantujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa infrastruktury, w szczególności poprzez wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz spełnianie wymagań poszczególnych,
2) Bezpieczeństwo fizyczne - w www.dachowa-domy.pl zapewniamy następujące zabezpieczenia fizyczne:
- ochrona antywłamaniowa, gwarantująca pełne zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp nieupoważnionych osób do infrastruktury, na których przechowywane są Twoje dane,
- system zarządzania uprawnieniami ograniczający dostęp do pomieszczeń oraz danych tylko do osób, które muszą go mieć ze względu na pełnione funkcje i zakres obowiązków,
- systemy bezpieczeństwa, w tym system sygnalizacji włamania i napadu oraz system dozoru wizyjnego,
3) Bezpieczeństwo danych w chmurze - decydując się na usługi cloudowe w www.dachowa-domy.pl możesz liczyć na następujące zabezpieczenia:
- wsparcie własnego zespołu administratorów IT z ponad 10-letnim doświadczeniem,
- zabezpieczenia sieciowe, w tym dostęp po VPN, mechanizmy firewall, redundatna sieć LAN,
- szyfrowanie danych na wielu poziomach, w tym szyfrowanie transmisji, szyfrowanie backupu oraz szyfrowanie całych maszyn wirtualnych/dysków twardych.

F. INNE DOKUMENTY ST HOME


Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych osobowych ST HOME zawarte są w "POLITYCE PRYWATNOŚCI ST HOME" oraz "WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO PRZEZ ST HOME", dostępnych na stronie "www.dachowa-domy.pl".

Niniejszy dokument ("WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO PRZEZ ST HOME") obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.


Copyright ©2019 ST Home - wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by .PORTAL